Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

Az A és B típusoké is.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kisköre Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal
együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

▪ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
▪ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
▪ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
▪ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
▪ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
▪ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet,
▪ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
▪ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény,
▪ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény,
▪ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet,
▪ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény,
▪ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),
▪ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
▪ a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX.
törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a vármegyei
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a

2

továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és vármegyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a Korm. rendelet és a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre
Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési
önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők
részesülhetnek. [A Korm.rendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető
meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség
hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató;
- doktori (PhD) képzésben vesz részt;
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt;
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási
döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás
alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási
szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem
vagy csak részben teljesítette.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó
jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi
pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.

3
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem

regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek

új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A
személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva
és aláírva a települési önkormányzathoz kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni.
A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő

benyújtásának
határideje: 2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalához kell
benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás
vagy annak hiteles másolata a 2023/2024. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett
– egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében
a hallgató a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitel-szerűen együttlakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

4

Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) azon bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi
XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül az Szjatv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a
kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjatv. szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással
növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi
szolgáltatási járulék.
Nem minősül jövedelemnek:
a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-
(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik
havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára
létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon
lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy

5

gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként megszerzett, az Szjatv. alapján adómentes bevétel
k) az életvitel-szerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitel-szerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott
vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő
egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű,
tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül
sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában,
továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
m) az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy az NKTK, az önkormányzatok és a
felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az
ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontjában,
valamint a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes
tájékoztatás található az NKTK honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

Adatkezelesi-tajekoztato-Palyazatokhoz-es-tamogatasokhoz-kapcsolodo-
adatkezelesrol_2023_NKTK.pdf (gov.hu)

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2023. december 5.
napjáig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az
elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem
lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást
csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A
hiánypótlási határidő: ..... nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon,
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és
kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden,
formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

6

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy
világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára
tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi
jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő
5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogás

beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell az NKTK-
t.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat megszüntetheti abban az esetben, ha az ösztöndíjas
elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2023. december 6. napjáig
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a
pályázókat.
Az NKTK az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2024. január 17. napjáig értesíti
a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az
EPER-Bursa rendszeren keresztül.
Az NKTK az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően
2024. március 12. napjáig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat
által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak
figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Korm. rendelet hatálya – amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási
intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti
képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2023/2024.
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói
jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a
folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

7

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félévben
félévenként max. 5 hónap (a továbbiakban Bursa tanulmányi félév), a 2023/2024. tanév második
féléve és a 2024/2025. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy Bursa tanulmányi félévre egy összegben utalják át az NKTK Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. AzNKTK
a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények)
szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási
intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát
visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget
továbbította az NKTK számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel
is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján
folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási
intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói
jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2024. március hónap.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október

hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-
kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási
intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Szjatv. 1.
számú melléklet 3.2.6. és 4.17. pontja). Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe
nélkül szabadon felhasználható.
Az ösztöndíjas a Bursa tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat
igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és azNKTK-t (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381
Budapest, Pf. 1418).

8

A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
- a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma), képzés
megnevezésének változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a Bursa tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30. napjáig, illetve
január 31. napjáig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott
levélként megküldve az NKTK címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az
ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévre járó ösztöndíjról
és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már
kézhez vette.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az NKTK látja el.

 


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kisköre Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal
együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

összhangban

▪ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
▪ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet),
▪ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
▪ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
▪ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
▪ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet,
▪ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
▪ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény,
▪ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény,
▪ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet,
▪ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény,
▪ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),
▪ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
▪ a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX.
törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a vármegyei
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei

2

ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
(továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és vármegyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a Kormányrendelet és a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők
részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető
meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1.
mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség
hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató;
- doktori (PhD) képzésben vesz részt;
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt;
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási
döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás
alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási
szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem
vagy csak részben teljesítette.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

3

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem

regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek

új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzathoz kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A be nem fogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő

benyújtásának
határideje: 2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalához kell
benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
b) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitel-szerűen
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) az a bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII.
törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi
CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi
CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül az Szjatv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a
kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjatv. szerint elismert

4

költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással
növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék, és az egészségügyi
szolgáltatási járulék.

Nem minősül jövedelemnek:
a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi
ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi
járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára
létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon
lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy
gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként megszerzett, az Szjatv. alapján adómentes bevétel,
k) az életvitel-szerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitel-szerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven
belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá
közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését
veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
m) az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.

5

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy az NKTK, az önkormányzatok és a
felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az
ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének és e) pontjában,
valamint a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes
tájékoztatás található az NKTK honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

Adatkezelesi-tajekoztato-Palyazatokhoz-es-tamogatasokhoz-kapcsolodo-
adatkezelesrol_2023_NKTK.pdf (gov.hu)

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor
felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2023. december
5. napjáig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és
az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem
lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást
csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A
hiánypótlási határidő: ..... nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad,
minden, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy
világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára
tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi

6

jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő
5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogás

beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell az NKTK-
t.

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és
köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az
ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas az ösztöndíját
elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben, határozatban rendelkezik a támogatás
megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal
hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat
megszüntetheti abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal
hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2023. december 6. napjáig
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a
pályázókat.
Az NKTK az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2024. január 17. napjáig értesíti
a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az
EPER-Bursa rendszeren keresztül.
Az NKTK az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően
2024. március 12. napjáig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat
által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási
Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2024. augusztus 31.
napjáig az NKTK részére bejelenteni, hogy a 2024/2025. tanévben melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy
a 2024. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási
intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra (Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
felsőoktatási hallgatók számára), "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2024/2025. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a

7

támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott
az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak
figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Kormányrendelet hatálya – amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási
intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti
képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg
a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj folyósítása - a
folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévben félévenként
max. 5 hónap (Bursa tanulmányi félév): a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. tanév és a 2026/2027.
tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2024/2025. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy Bursa tanulmányi félévre egy összegben utalják át az NKTK Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. AzNKTK
a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények)
szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási
intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát
visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget
továbbította az NKTK számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Kormányrendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is
hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján
folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási
intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói
jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2024. október hónap.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben
március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első
ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

8

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási
intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Szjatv. 1.
számú melléklet 3.2.6. és 4.17. pontja). Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe
nélkül szabadon felhasználható.
Az ösztöndíjas a Bursa tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat
igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az NKTK-t (1381
Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
- a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma), képzés
megnevezésének változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a Bursa tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30. napjáig, illetve
január 31. napjáig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott
levélként megküldve az NKTK címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az
ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévre járó ösztöndíjról
és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már
kézhez vette.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
vármegyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az NKTK látja el.

 

Az NKTK elérhetőségei:

Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Internet: www.nktk.hu (Bursa Hungarica)