3384 Kisköre, Széchenyi út 24.

Telefon: (36) 358-311, (36) 558-020
Fax.: (36) 558-021
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2019. évi önkormányzati választás eredményei szerint az új képviselő testület

Polgármester: Magyar Csilla
Alpolgármester: Holló Gyula Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 0630-3387507FMÁK

Alpolgármesteri fogadóóra: Telefonon történő egyeztetés alapján

Képviselő-testület:

Németh Mihályné 0630-975-77-21
Hajdú Zsolt 0620-936-90-13
Kolozsvári Katalin 0670-344-85-12
Csombok Gyuláné 0630-523-08-84
Fejes Lőrinc 0630-279-77-04

Képviselői fogadóóra: Telefonon történő egyeztetés alapján


Bizottságok összetétele:

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság:
elnöke: Csombok Gyuláné
tagjai: Hajdu Zsolt, Takács Attila


Közbeszerzési Bizottság:
elnöke: Fejes Lőrinc
tagjai: Hajdu Zsolt, Pócs János


jegyző: Dr. Tóth János Zoltán
aljegyző: Dr. Szabó Anikó

Szociális és Hatósági Iroda


Tóth Anna Mariann

Szociális és hatósági irodavezető
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • vezeti az irodát, felelős annak egész munkájáért, közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenőrzi az ügyintézők tevékenységét,
 • gyakorolja az átruházott jegyzői hatásköröket, kiadmányozási jogköröket, illetve dönt azok ügyintézők részére történő továbbruházásáról.
 • munkaügyi igazgatással kapcsolatos teljes körű feladatok ellátásáért felelős,
 • kezeli a köztisztviselők személyi anyagait,
 • kezeli a közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb jogviszonyban lévő önkormányzati dolgozók személyi anyagát,
 • elkészíti a munkaviszony létesítésével, előmenetellel, munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos munkaügyi iratokat,
 • figyelemmel kíséri munkaszerződések lejártát a vonatkozó munkajogi előírások alapján,
 • megigényli, beszerzi a szükséges okmányokat az öregségi és rokkant nyugdíjhoz, gyermekgondozási segélyhez,
 • nyilvántartja a munkavállalók távollétét / betegszabadság, táppénz, igazolt, igazolatlan távollét / az erről szóló iratokat továbbítja a MÁK felé.
 • anyakönyvvezetői feladatok,
 • vezeti a születési, a házassági és a halotti anyakönyvet,
 • közreműködik a házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél,
 • intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő egyéb feladatokat,
 • szükség szerint közreműködik a családi események társadalmi megünneplésében,
 • lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok,
 • közfoglalkoztatási programok tervezése,
 • Bursa Hungarica ösztöndíj ügyintézés.

 

Mezei László Jánosné
Munkaügyi/Igazgatási ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • közfoglalkoztatási programok tervezése,
 • közfoglalkoztatási bér-és közvetlen költség elszámolások elkészítése,
 • elkészíti a munkaviszony létesítésével, munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos munkaügyi iratokat,
 • figyelemmel kíséri munkaszerződések lejártát a vonatkozó munkajogi előírások alapján,
 • megigényli, beszerzi a szükséges okmányokat az öregségi és rokkant nyugdíjhoz, gyermekgondozási segélyhez,
 • nyilvántartja a munkavállalók távollétét / betegszabadság, táppénz, igazolt, igazolatlan távollét / az erről szóló iratokat továbbítja a MÁK felé,
 • hirdetmények kifüggesztése.

 

Piroska Dániel
szociális ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • kezeli és döntésre előkészíti a települési támogatási kérelmeket
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti igényeket a kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény vezeti erről a nyilvántartást, adatot szolgáltat a megfelelő szerv felé,
 • hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
 • szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • ebek összeírása,
 • méhészettel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • lakossági bejelentésekkel kapcsolatos ügyek kivizsgálása.

 

Besenyeiné Bagi Anita
igazgatási ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • adó-érték bizonyítvány készítése,
 • környezettanulmány, vagyonleltár elkészítése
 • hagyatéki eljárással kapcsolatos teljes körű feladatellátás
 • kereskedelmi tevékenység bejelentésének tudomásul vétele, igazolások kiadása
 • Telephely nyilvántartás - Bejelentés- illetve telepengedély- köteles ipari tevékenységet végzők nyilvántartása
 • Működési engedély nyilvántartás – Kereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartása
 • Piac nyilvántartás – Vásárok, piacok és bevásárlóközpontok nyilvántartása
 • Szálláshely nyilvántartás – Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet nyújtók nyilvántartása

 

Hajdúné Győri Ágnes
településfejlesztési ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket,
 • Közreműködik a projektek előkészítésében, ennek során adatot szolgáltat a projekt belső és külső résztvevői részére,
 • Részt vesz a megvalósíthatósági tanulmányok és/vagy pályázati adatlapok, továbbá a kapcsolódó önkormányzati vagy bizottsági előterjesztések összeállításában,
 • Erre irányuló külön kijelölés alapján ellátja egyes projektekben a projektmenedzseri feladatokat az önkormányzat projekt-szabályzatában foglaltak szerint,
 • Részt vesz a beszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában az önkormányzat vagy annak költségvetési szerve Ávr. 13.§ (2) bekezdése alapján kiadott beszerzési eljárásrendjében foglaltak szerint (különösen: ajánlattételi felhívások előkészítése, továbbítása, ajánlatok átvétele), közreműködik a beszerzési eljárás alapján
 • Kijelölés alapján részt vesz az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveinek közbeszerzési eljárásaiban (technikai előkészítés, bírálóbizottság tagjaként történő eljárás)
 • Összeállítja a projektfenntartási jelentéseket, figyelemmel kíséri a vonatkozó határidőket,
 • Részt vesz a projektekkel összefüggő helyszíni szemléken,
 • Elkészíti és vezeti a projektekkel kapcsolatos nyilvántartásokat,
 • Kapcsolatot tart a települési civil szervezetekkel, közreműködik a civil szervezetek támogatásaival kapcsolatos eljárásokban.

 

Pénzügyi Iroda

Gulyás Erzsébet
pénzügyi irodavezető
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • vezeti az irodát, felelős annak egész munkájáért, közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenőrzi az ügyintézők tevékenységét,
 • felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező) feladatok, utasítások szakszerű, határidőre történő végrehajtásáért,
 • a belső szabályzatokban foglaltak teljesítéséért,
 • gyakorolja az átruházott jegyzői hatásköröket, kiadmányozási jogköröket, illetve dönt azok ügyintézők részére történő továbbruházásáról,
 • költségvetés, beszámoló, időközi pénzügyi tájékoztatók elkészítése,
 • banki tételek és egyéb könyvelési feladatok ellátása az ASP rendszerben,
 • pénzügyi ellenjegyzés,
 • beruházások, felújítások aktiválása, eszköz kartonok elkészítése,
 • tevékenységét mindig a hatályos jogszabályok alapján végzi,
 • részt vesz a kifizetésekben,
 • települési támogatással kapcsolatos banki csomag elkészítése, utalása, levonások nyilvántartása,
 • a szállítói követelések határidőben történő átutalásáról gondoskodik a számlák ellenőrzését követően, ellátja az utalásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • NEAK szerződések naprakész vezetése,
 • előirányzatok módosításával kapcsolatos feladatok, napra készen ellátja az előirányzatok könyvelését, a gazdasági események könyvelését, a bérek könyvelését,
 • kimenő ( vevő ) számlák könyvelése,
 • egyes pályázatok előkészítése, elszámolása,
 • közreműködik az önkormányzati, illetve a hivatal szervezésében megrendezésre kerülő rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,
 • gondoskodik a feladatköréhez kapcsolódó a KSH által meghatározott statisztikai jelentésekről,
 • kincstári törzskönyvi nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok,
 • MÁK felé kötelező adatszolgáltatások.

 

Zsargóné Nagy Krisztina
adóügyi ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • adó-nyilvántartási feladatok,
 • adóbehajtási feladatok,
 • adó-megállapítási tevékenység,
 • adóellenőrzés,
 • az adókkal kapcsolatos tájékoztatás,
 • az adók módjára kezelendő tartozások, díjak kezelése,
 • a pályázatokkal kapcsolatos szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek határidőben történő átutalásáról gondoskodik azok ellenőrzését követően,
 • gondoskodik a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákról történő utalásról.

 

Hajdú Péterné
pénzügyi ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • házi segítségnyújtással kapcsolatos kérelmek kiadása és befogadása,
 • házi segítségnyújtással kapcsolatos megállapodások előkészítése,
 • szociális étkeztetésre vonatkozó kérelmek kiadása és befogadása,
 • szociális étkeztetésre vonatkozó megállapodások elkészítése,
 • házi segítségnyújtással, valamint a szociális étkezéssel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése,
 • gondoskodik a feladatköréhez kapcsolódó a KSH által meghatározott statisztikai jelentésekről,
 • banki tételek és egyéb könyvelési feladatok ellátása az ASP rendszerben,
 • települési támogatással kapcsolatos banki csomag elkészítése, utalása, levonások nyilvántartása,
 • a szállítói követelések határidőben történő átutalásáról gondoskodik a számlák ellenőrzését követően, ellátja az utalásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • kincstári törzskönyvi nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok,
 • MÁK felé kötelező adatszolgáltatások elkészítése,
 • pénztár helyettesi feladatok ellátása,
 • ingatlanok közüzemi óráinak átíratási ügyei,
 • szolgálati lakások bérleti ügyeinek intézése.

 

Bodor Dávid
pénztáros
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • kifizetés előtt alakilag és számszakilag ellenőrzi a készpénzes számlát,
 • érvényesíti a pénztári számlákat,
 • elkészíti a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat,
 • elkészíti a pénztárjelentést, gondoskodik a készpénz biztonságos tárolásáról,
 • betartja és betartatja a házipénztár és pénzkezelési szabályzatot,
 • kimenő ( vevő ) számlák könyvelése,
 • nyilvántartást vezet az intézményi étkezésekről, segélyekről, csatorna nyilvántartásról, a lakbérekről, munkabérelőlegekről,
 • gondoskodik a hátralékok beszedéséről,
 • védőszemüveg nyilvántartása,
 • települési támogatással kapcsolatos banki csomag elkészítése, utalása, levonások nyilvántartása,
 • értékcsökkenések elszámolása,
 • GIRO ügyintézések,
 • kezeli és vezeti a szigorú számadású nyomtatványokat,
 • pénztári tételek könyvelése az ASP rendszerben,
 • az ASP rendszerben kezeli az IVK és a KATI modulokat.

 

Szilágyi Eleonóra
pénzügyi ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • mezőőrség kapcsolatos támogatások elszámolása,
 • kimenő ( vevő ) számlák kiállítása
 • ÁFA, cégautó, rehab. bevallások a NAV felé,
 • egyéb ingatlanok bérleti ügyeinek intézése,
 • köteles vezetni a hitelesített beérkező számlák nyilvántartását,
 • ellátja a kötelezettségvállalások nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat (szerződések, megrendelők stb.),
 • gondoskodik a kötelezettségvállalás dokumentumainak ASP rendszerbe történő rögzítéséről,
 • ellátja a számlák érkeztetésével kapcsolatos feladatokat, nyilvántartásba veszi a végleges kötelezettségvállalásokat,
 • gondoskodik a beérkezett számláknak az érintett teljesítésigazolásra jogosult részére történő átadásáról, ellenőrzi a teljesítésigazolás más módon történő teljesítését,
 • nyilvántartást vezet a szállítókról,
 • közüzemi számlákhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
 • reprezentáció és cégtelefon nyilvántartása, vezetése,
 • ÁFA bevalláshoz szükséges analitika elkészítése,
 • részt vesz a mérleg analitikák főkönyvekkel történő egyeztetési feladatainak elvégzésében,
 • szerződések nyilvántartása.

 

Titkárság

Vajdáné Vincze Ágnes
igazgatási ügyintéző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Közreműködik a képviselő-testület és a bizottság összehívásában, meghívók és mellékletek sokszorosításában, postázásában. Feladta a jegyzőkönyvek és kivonatok elkészítése, kivonatok eljuttatása a felelősöknek, képviselő-testületi határozatok nyilvántartásának vezetése, önkormányzati rendeletek nyilvántartásának vezetése, leíró munka végzése a polgármester számára, titkársági feladatok elvégzése,
 • feladata a napi posta átvétele, bontásra való előkészítése, napi iktatás iktatóprogram használatával,
 • az érkezett ügyiratok ügyintézőknek való átadása,
 • irattárazás, iratselejtezési feladatok ellátása, irattár kezelése,
 • postázási feladatok elvégzése, postakönyv kezelése, hivatali telefonközpont kezelése.