Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

A rendelkezésre álló keret 500 ezer forint.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE


Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (X.21.) önkormányzati

rendelete alapján

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az alábbiak
szerint:


1) A támogatás célja


A támogatás célja a helyi civil szektor működési támogatása.


2) A rendelkezésre álló keret:


500 000 Ft.


3) Pályázat benyújtására jogosultak


Olyan egyesület, amelynek székhelye, telephelye Kisköre Városban található vagy
tevékenységet végez Kiskörén. Nem nyújthat be pályázatot az az egyesület, amely a rendelet
3.§ és 5.§ értelmében nem támogatható szervezetnek minősülnek. Egy egyesület több
pályázatot is benyújthat.


4) A támogatás összege


A pályázatot benyújtó egyesület vissza nem térítendő támogatást igényelhet.

 

5) A pályázat formai és tartalmi követelményei


A benyújtásra kerülő pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági
nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a
nyilvántartott tagok számát,
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
c) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást,
megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
d) a pályázó előző évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót.
A kérelemhez csatolni kell a támogatást igénylő szervezet cégkivonatának vagy bírósági,
illetve hatósági nyilvántartásba vételéről szóló határozatának pályázó által cégszerűen
hitelesített másolatát, továbbá visszatérítendő támogatás esetében az érintett pályázatra
vonatkozó támogatási döntés vagy – határozat pályázó által hitelesített másolatát is. 


6) Elszámolható költségek

Működéssel összefüggő kiadás.

 

7) Elbírálás folyamata

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezését követően a
képviselő-testület bírálja el. Támogató döntést követően az önkormányzat szerződést köt a
támogatottal. A támogatás kifizetése csak a szerződés aláírását követően történhet.

 

8) Beszámolási kötelezettség

A támogatottat a támogató felé beszámolási kötelezettség terheli. A beszámolási
kötelezettségre 8/2015. (X.21.) önkormányzati rendelet és a támogatási szerződés
rendelkezései az irányadóak.


9) Pályázat benyújtása, elbírálása

A pályázatot 2024. május 15. napjáig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet
benyújtani. Az elbírálás folyamatos, a beérkezés sorrendjében történik.


Kisköre, 2024. április 1.

Magyar Csilla
polgármester