Polgármesteri köszöntő
KÖSZÖNTŐ

Üdvözlöm Kisköre város honlapján!

Ahol gátat vetnek az árnak, ott új érték teremtődik. A megszelidített örvényeken friss energiák születnek, amelyek lecsillapodva egy nagy közösséget szolgálnak. Hajtóerőt adnak a fél országnak, egy bámulatos mérnöki teljesítményt igazolva. Tovább...

Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2024. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Óvodai beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi. CXC. törvény 8.§ (2)
bekezdésének rendelkezései szerint: A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt.


Az óvodai beiratkozás időpontja a 2024/2025. nevelési évre:
2024. április 23. kedd 8-15 óráig
2024. április 24. szerda 8-15 óráig
2024. április 25. csütörtök 8-15 óráig

Helyszíne: Kiskörei Óv-LAK Óvoda és Mini Bölcsőde 3384 Kisköre, Béke út 9-11.

Telefon : +36/30/261-6103

Az óvodai beíratáskor kérjük Önöket, hogy hozzák magukkal:


 a kitöltött jelentkezési lapot (elkérhető az óvodából)
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 a gyermek személyi azonosító számát és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt;
 mindkét szülő személyi és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
 a gyermek TAJ kártyáját;
 a gyermek adóazonosító jelét;
 rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, tartós betegségről szóló
határozatokat, igazolásokat; 3 vagy több gyermek nevelése esetén a
családi pótlék folyósításáról szóló igazolást;
 a gyermek esetleges betegségeit, igazoló dokumentumot,
szakvéleményt;
 nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást
engedélyező okmányokat;
 nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről; (elkérhető az
óvodából)
 adatkezelési nyilatkozat (elkérhető az óvodából)

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2024.
május 31. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül
nyújtható be jogorvoslati kérelem.


A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében
kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
sajátos helyzete indokolja.


Óvodai felmentés iránti kérelmüket a szülők az illetékes megyei kormányhivatal
általános illetékességgel eljáró járási hivatalához nyújthatják be, a jövő ősztől
kiscsoportos vagy középsős gyermekük óvoda alóli felmentése tárgyában.
Családi körülmény, sajátos helyzet indokolhatja a kérelmet. Tartós gyógykezelés
alatt álló gyermekek esetében a felmentési kérelem a tárgyév április 15. napja
után is benyújtható, a kérelem sablonja a kormányhivatalok honlapjáról
letölthető. Az eljárási határidő ötven nap. (Nkt.8.§(2) bek.).


E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki
2024. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.


Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyeleti vagy gyámsága alatt
álló gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében.


Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést
követ el. A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében
lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).


Azok a szülők, akinek a gyermeke még nem óvodaköteles,
2024.08.31. után tölti 3. életévét, és szeretné óvodába íratni a
2024/2025 nevelési évre, az óvoda által közzétett jelentkezési lapon
jelezze előfelvételi kérelmét.


Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beíratás idejének utolsó naptári napját
követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak
hiányában tartózkodási helye szerint az illetékes jegyzőt értesíteni.